how to create a website

Adatvédelmi tájékozatók

Adatkezelési tájékoztató
EESZT -GDPR tájékoztató

Közérdekű adataink

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 2. § (1) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:
Ügyvezető
Gáspár-Varga Mária

A társaság ügyvezető igazgatója önálló cégjegyzésre, és a bankszámla feletti rendelkezésre jogosult.
Pénzbeli juttatások, tiszteletdíj: havi bruttó 200.000 Ft
Az ügyvezető igazgató a tiszteletdíjon felül egyéb járandóságban nem részesül.
Az ügyvezető igazgató jogviszonyának megszűnése esetén a felmondási időre járó juttatáson felül egyéb pénzbeli juttatásban nem részesül.

A társaság felügyelő bizottsági tagjai:
Mogyorósi Istvánné Keszei Katalin elnök
Horváth István
Vargáné Rituper Andrea 

A társaság felügyelő bizottsági tagjai pénzbeli juttatásban nem részesülnek.
A társaság ügyvezető igazgatója jogosult cégjegyzésre és önállóan rendelkezik a társaság bankszámlája felett

Közbeszerzési eljárások
A társaság 2017- 2019 években – az egyszerű közbeszerzési eljárás értékhatárát elérő vagy meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adására vonatkozó szerződéseket nem kötött.

Intézményi adatok:

Sárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakkelátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft.
cégjegyzékszám: 07-09-016811
székhely : 8127 Aba, Dózsa Gy. u 34/M.
cégbíróság neve: Székesfehérvári Törvényszék cégbírósága
Cím : 8000 Székesfehérvár, Zichy liget 10.

felügyeleti szerv: Országos Kórházi Főigazgatóság
Főigazgató: Jenei Zoltán

Cím: 1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel: (+361) 356-1522

e-mail: okfo@okfo.gov.hu
honlap: www.okfo.gov.huSárvíz Kistérségi Járóbeteg Szakellátó és Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. és a működtetett Szakrendelő szervezeti felépítésének ábrája

Mobirise

I. Szervezeti, személyzeti adatok 

Adat Elérhetőség Frissités Megőrzés
A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye,
postai címe, telefon- és telefaxszáma,elektronikus levélcíme,
 honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei
MutatA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti
egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai
MutatA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti
egységek vezetőinek neve, beosztása,
elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)
MutatA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy
ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő
 más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai
---

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Elérhetőség Frissités Megőrzés
A közfeladatot ellátó szerv feladatát,
hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök,  valamint a szervezeti és működési szabályzat
vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági
szabályzat hatályos és teljes szövege
Jogszabályok jegyzéke az Igazgatói Irodán megtekinthető

Adatkezelési kérésekkel kapcsolatos tájékoztató 
Mutat
EESZT GDPR Tájékoztató
Mutat

A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma,
a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények
Házirend Mutat
rendelési idők: Mutat
Az aktuális térítési díjak tájékoztatója az Igazgatói Irodán és a Szakrendelő recepcióján megtekinthető.

A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
Alapító Tulajdonos döntései előkészítésének rendje,
az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja,
eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye,
ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai,
ha ezt jogszabály nem korlátozza
Az Alapító Tulajdonos határozathozatallal dönt a Társaságot érintő
ügyekben
Az alapítói határozatok megtekinthetők előzetes időpont egyeztetést
követően az Igazgatói Irodában.

A változásokat követően azonnalJegyzőkönyvek az iratkezelés szabályai szerint
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításaiÁSZ vizsgálatfolyamatbanA változásokat követően azonnaldokumentáció az iratkezelés szabályai szerint
A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs
 jogokkal foglalkozó személy neve
Közérdekű adatok elérhetőek a weboldalon, előzetes időpont egyeztetést követően az Igazgatói IrodánAz előző állapot törlendőAz előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

Adat Elérhetőség Frissités Megőrzés
A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli
törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója
Éves beszámolók
Mutat


A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára
és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve
összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye,
munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése,
az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája
és mértéke összesítve
Közérdekű adatok elérhetőek előzetes időpont egyeztetést követően az Igazgatói Irodán

NegyedéventeAz előző állapot törlendő
Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések
 leírása, az azokra vonatkozó szerződések
-

A változásokat követően azonnalTaggyűlési dokumentáció, jegyzőkönyvek az iratkezelés szabályai szerint
Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok
 elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)
közbeszerzés nem volt a társaságnál Negyedéventedokumentáció az iratkezelés szabályai szerint
Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával,
az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással
összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű
árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon
 vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést
kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött
szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok
 változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel
közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, a minősített adatok kivételével.
 (A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános
 forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni,
ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke
közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként
visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél
az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
Szállító nettó 5 millió forint felettA döntés meghozatalát követő hatvanadik napigAz előző állapot törlendő